Thông báo cúa Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

  23/12/2023

TB - TCT lưu ký và bù trừ chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và DS người sử hữu chứng khoán 

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng công bố:

- Thông báo của TCT lưu ký và bù trừ chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán.

 

Tải về:       +   TB TCT CK 

Tin tức mới

Xem tất cả