Nghị quyết và tài liệu ĐH đồng cổ đông năm 2024

  16/03/2024

Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024 

 

 

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng công bố:

- Công bố thông tin - Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024  

 

Tải về:       +   NQ TLĐHĐCĐ - 2024

Tin tức mới

Xem tất cả