Thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Bán cổ phiếu quỹ của Công ty

- Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn mua, bán lại cổ phiếu của Công ty đại chúng;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐQT ngày 01/7/2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn v/v bán cổ phiếu quỹ của Công ty;

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn thông báo v/v bán cổ phiếu quỹ của Công ty với các nội dung như sau:

1. Mục đích bán cổ phiếu: Bổ sung vốn kinh doanh

2. Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 48.628 cổ phiếu

3. Nguyên tắc xác định giá: Bán theo giá thị trường tại ngày giao dịch.

4. Thời gian thực hiện giao dịch: dự kiến từ 08/07/2009 đến 08/10/2009

Tin tức mới

Xem tất cả