Thông báo số 617/TB-VSD ngày 01/3/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

  04/03/2022

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng công bố:

-Thông báo số 617/TB-VSD ngày 01/3/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 

Tải về:       TB_671/TB-VSD

Tin tức mới

Xem tất cả