Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày 12/9/2008, TTGDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Viglacera Từ Sơn được niêm yết bổ sung cổ phiếu với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: VTS

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 180.455 cổ phiếu (Một trăm tám mươi nghìn bốn trăm năm mươi lăm cổ phiếu)

- Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 1.804.550.000 đồng (Một tỷ tám trăm linh bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

Tin tức mới

Xem tất cả