Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Luật chứng khoán và Luật Doanh nghiệp năm 2005

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn

- Căn cứ Nghị định số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn trân trọng thông báo: Ông Nguyễn Văn Hiếu thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát từ ngày 18/08/2008, theo đơn xin từ chức

Tin tức mới

Xem tất cả