Ông Nguyễn Văn Thân trở thành cổ đông lớn

  24/06/2021

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Ông Nguyễn Văn Thân trở thành cổ đông lớn của Công ty. Chi tiết thông tin như sau:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thân

- Mã chứng khoán: VTS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.847 cổ phiếu (tỉ lệ 0,59%)

- Số lượng cố phiếu đã mua mới: 353.390 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 365.237 cổ phiếu (tỉ lệ 18,26%)

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 23/06/2021

Tin tức mới

Xem tất cả