Kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch Quý IV/2008

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch Quý IV/2008

1. Kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2008

- Lợi nhuận trước thuế quý III/2008 của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đạt 5.315,41 triệu đồng, tăng 2.703 triệu đồng (tương đương 103,47%) so với quý II/2008.

- Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2008 đạt 11.259,24 triệu đồng, bằng 622,05% so với cùng kỳ năm 2007 và hoàn thành 130% kế hoạch cả năm 2008 (8.645 triệu đồng).

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (9 tháng): 8.568,60 đồng/CP

 

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ III/2008

                                                                          Đvt: đồng

TT

 Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

(Quý III/2008)

Luỹ kế 9T/2008

1

DT bán hàng và cung cấp  DV

14.265.085.664

45.858.795.644

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

-

-

3

DTT về BH và cung cấp DV

14.265.085.664

45.858.795.644

4

Giá vốn hàng bán

7.048.042.773

23.799.532.254

5

LN gộp về BH và cung cấp DV

7.217.042.891

22.059.263.390

6

Doanh thu hoạt động tài chính

204.524.963

369.622.754

7

Chi phí tài chính

-32.580.574

1.258.730.675

8

Chi phí bán hàng

943.397.913

4.100.519.116

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.248.853.884

6.300.510.688

10

LN thuần từ hoạt động KD

5.261.896.631

10.769.125.665

11

Thu nhập khác

24.038.100

534.429.332

12

Chi phí khác

-29.475.412

44.313.224

13

Lợi nhuận khác

53.513.512

490.116.108

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

5.315.410.143

11.259.241.773

15

Thuế thu nhập doanh nghiêp

744.157.420

1.576.293.848

16

LN sau thuế thu nhập DN

4.571.252.723

9.682.947.925

17

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

3.906,55

8.568,60

 

- Tải về: BCTC QIII/2008

 

2. Kế hoạch quý IV/2008

                                                                           Đvt: triệu đồng

TT

 Chỉ tiêu

Kế hoạch

 quý IV/2008

Dự kiến

 năm 2008

1

Doanh thu

15.000

60.859

2

Lợi nhuận trước thuế

5.000

16.259

3

Khấu hao TSCĐ

1.390

5.842

4

Các khoản phải thu (31/12/2008)

4.500

4.500

 

Tin tức mới

Xem tất cả