Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Cơ 

2. Số CMND: 011277822

3. Điện thoại: 0913.356.291

4. Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành

5. Mã chứng khoán giao dịch: VTS

6. Số lượng cổ phiếu  nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 118.253 CP

7. Số lượng cổ phiếu đã mua: 15.000 CP

8. Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 133.253 CP 

9. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân

10. Thời gian giao dịch: Từ ngày 19/02/2009 đến ngày 19/03/2009

Tin tức mới

Xem tất cả