Kết quả giao dịch cổ đông nội bộ

  08/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Kết quả giao dịch cổ đông nội bộ

1- Tên người thực hiện: Quyền Văn Sinh

2- Số chứng minh thư nhân dân: 010055141

3- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó giám đốc công ty

4- Mã chứng khoán: VTS

5- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 2.465 cổ phiếu

6- Số lượng cổ phiếu mua: 1.500 cổ phiếu

7- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 3.965 cổ phiếu

8- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/02/2008 đến 20/3/2008

Tin tức mới

Xem tất cả