Kết quả đại hội cổ đông thường niên năm 2008

  24/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Kết quả đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Thực hiện văn bản số 120/HĐQT ngày 17/3/2008 của Hội đồng quản trị v/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008. Công ty cổ phần Viglacera từ Sơn đã tổ chức Đại hội cổ đông vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 04/04/2008 tại Nhà máy Từ Sơn - CTCP Vigllacera Từ Sơn.

Số lượng cổ đông (đại diện cổ đông) đến dự đại hội (tính đến 10 giờ 00 phút ngày 04/04/2008) là 64 người, đại diện cho 486.028 cổ phần, chiếm 43,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong khi, Điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn quy định "Cuộc họp đại hội cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông đến họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết".

Vì vậy, Hội đồng quản trị công ty đã tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 không đủ điều kiện để tiến hành và sẽ tổ chức lần hai trong thời gian khoảng 30 ngày kể từ ngày 04/04/2008 (Có thông báo cụ thể sau)

Tin tức mới

Xem tất cả