Kế hoạch năm 2008

  24/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Kế hoạch năm 2008

- 66,67 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 8,65 tỷ đồng, bằng 263% so với năm 2007

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các  nội dung chính như sau:

 Stt 

Chỉ tiêu

Đvt

TH 2007

KH 2008

So với 2007

(%)

1

Doanh thu

  Tr.đ  

41.503

66.670

160,64

2

LN trước thuế

  Tr.đ  

3.287

8.645

263,01

3

Khấu hao

  Tr.đ  

 

 

 

 

Tin tức mới

Xem tất cả