Kế hoạch kinh doanh năm 2009 và tạm dừng 01 dây chuyền sản xuất

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Kế hoạch kinh doanh năm 2009 và tạm dừng 01 dây chuyền sản xuất

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn

- Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và tạm dừng 01 dây chuyền sản xuất để thực hiện công tác đầu tư.

 

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009

TT

Khoản mục

ĐVT

Thực hiện năm 2008

Kế hoạch năm 2009

1

Doanh thu

Tr. đồng

60.207,49

71.274

2

Lợi nhuận trước thuế

18.986,56

17.000

3

Khấu hao tài sản cố định

,,

5.595,68

5.641,40

4

Lao động và thu nhập

 

 

 

 

- Tổng số lao động

người

521

526

 

- Năng suất lao động

Tr. đ/ng/năm

115,56

136

 

- Thu nhập bình quân

đồng/ng/T

2.874.100

2.900.000

5

Các khoản phải thu và tồn kho (31/12)

tr. đ

 

 

 

- Các khoản phải thu

,,

5.154,71

4.500,00

 

- Giá trị thành phẩm tồn kho

,,

9.289,91

8.423,48

6

Đầu tư XDCB

,,

1.101

8.930

 

2. Tạm dừng 01 dây chuyền sản xuất để thực hiện công tác đầu tư tại Nhà máy Hải Dương

2.1. Thời điểm bắt dừng 01 dây chuyền sản xuất: 01/02/2009

2.2. Thời gian dừng sản xuất: dự kiến 60 ngày

2.3. Lý do tạm dừng 01 dây chuyền sản xuất:

     Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đã và đang triển khai công tác đầu tư quy hoạch lại Nhà máy Hải Dương từ năm 2008, cụ thể là cải tạo, di chuyển hệ chế biến tạo hình và kho chứa đất nhằm nâng cao năng suất lao động, có thể dự trữ được lượng nguyên liệu đủ lớn, ổn định góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất tại đơn vị.

     Hiện nay, Công ty đã thực hiện xong giai đoạn 1, gồm: phần móng máy và nhà chế biến tạo hình, kho than, kho đất... Vì vậy, Công ty cần phải tạm dừng 01 dây chuyền sản xuất để di chuyển hệ máy chế biến tạo hình tại Nhà máy Hải Dương sang vị trí mới.

2.4. Biện pháp tổ chức thực hiện và đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định

- Nhà máy Hải Dương tổ chức sản xuất tối đa công suất trước khi dừng lò để đảm bảo dự trữ lượng hàng cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong thời gian dừng sản xuất.

- Công ty chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện di chuyển hệ máy chế biến tạo hình sang vị trí mới một cách nhanh nhất, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và thiết bị: chuẩn bị mặt bằng, nhân lực (số lượng và phân công nhiệm vụ rõ ràng), máy móc thiết bị...

     Công ty sẽ điều động thêm một số chuyên viên, kỹ sư và công nhân có tay nghề cao của Nhà máy Từ Sơn đến hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thi công di chuyển hệ máy chế biến tạo hình tại Nhà máy Hải Dương.

Tin tức mới

Xem tất cả