Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

1. Tên người thực hiện giao dịch: Trần Xuân Hùng - Phó giám đốc Công ty

2. Mã chứng khoán giao dịch: VTS

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.046 cổ phiếu

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 28.000 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 5.046 cổ phiếu

6. Mục đích thực hiện giao dịch: đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân

7. Thời gian giao dịch dự kiến: từ ngày 10/09/2008 đến 10/10/2008

Tin tức mới

Xem tất cả