Cung cấp địa chỉ nơi cư trú của cổ đông Công ty

  09/12/2022

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng thông báo: tới quý cổ đông Công ty về việc cung cấp địa chỉ nơi cư trú

 

Tải về:       +   TB 176/CT-TCHC

Tin tức mới

Xem tất cả