Báo cáo về việc phát sinh thặng dư vốn lớn hơn 10% vốn điều lệ

  28/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Báo cáo về việc phát sinh thặng dư vốn lớn hơn 10% vốn điều lệ

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

                 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội                  

- Căn cứ Luật Chứng khoán và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ văn bản số 246/UBCK-QLPH ngày 14/2/2009 của Ủy ban chứng khóan Nhà nước v/v tăng cường sự minh bạch của các công ty niêm yết;

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ và phát sinh thặng dư vốn lớn hơn 10% vốn điều lệ của Công ty như sau:

Thực hiện văn bản số 289/BC-HĐQT ngày 03/7/2009 của Hội đồng quản trị Công ty v/v bán cổ phiếu quỹ, Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đã tiến hành bán 48.628 cổ phiếu VTS từ ngày 13/7/2009 đến ngày 25/9/2009. Kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ Công ty thu về khoản thặng dư gần 1,6 tỷ đồng, tương đương 12,35% vốn điều lệ, cụ thể là:

TT

Nội dung

Số lượng (CP)

Giá trị (đồng)

Ghi chú

1

Mua lại cổ phiếu quỹ

48.628

1.362.697.400

 

2

Bán cổ phiếu quỹ

48.628

2.956.652.240

 

3

Chênh lệch (thặng dư)

0

1.593.954.840

 

Vậy, Công ty trân trọng thông báo để UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn thể nhà đầu tư được biết.

Nơi nhận:    
- Như trên
- Lưu VP

Tin tức mới

Xem tất cả