Báo cáo quản trị năm 2021; DS cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2021; Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2021

  05/01/2022

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng công bố:

- Báo cáo quản trị năm 2021

- DS cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

- Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2021

 

Tải về:      BCQT_2021

                    DSCD_2021

                    TTQT_2021

Tin tức mới

Xem tất cả