Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

  28/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

    Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
                      - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
                      - Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn 
 

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hải Yến

2.  Số chứng minh thư: 012643350

3.  Điện thoại liên hệ: 0989320256      

4.  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Không

5.  Mã chứng khoán giao dịch: VTS

6.  Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: Số lượng 2100 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 0.17%

7.  Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Ông Nguyễn Văn Cơ

8.  Số chứng minh thư của người có liên quan: 011277822

9.  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành

10.   Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:  Số lượng 133.253 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 11%

11.   Số lượng cổ phiếu sẽ giao dịch (bán): 2100 cổ phiếu

12.  Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp

13.  Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu tài chính cá nhân

14.  Thời gian thực hiện giao dịch: 30/09/2009 đến 29/10/2009 

Hà Nội, Ngày 25 tháng 09 năm 2009

Tin tức mới

Xem tất cả